L(esbian) G(ay) B(isexual) T(ransgender)

UVODNA RIJEČ

'Govoreći ISTINU u LJUBAVI.' (Efežanima 4:15)

Ljudi koji su sa mnom na Putu (Ivan 14:6; 8:12) i poznaju me bolje, znaju kako sam ja oduvijek naučavao da postoje tri načina kako možemo pristupiti bilo kojoj stvari, tj. situaciji ili problemu, naime, a gledano od najnižeg prema najvišem:

  1. Razmatrajući POSLJEDICE ili učinke, i baveći se isključivo njima; tako čine a i ne mogu nikako drugačije, svi PRIRODNI ljudi, to je područje njihovog postojanja, područje tjelesnih osjetila.
  2. Razmatrajući UZROKE tih posljedica ili učinaka, tj. njihove razloge, pri čemu se očito razmatraju i posljedice ali prije svega ono što ih je uzrokovalo; tako čine samo DUHOVNI ljudi a i ne mogu drugačije budući da oni jasno spoznaju da sve vidljivo u prirodnome ima svoje uzroke u duhovnome, tj. u duhovnoj kvaliteti čovjeka ako se radi o posljedicama i učincima u njegovoj prirodno-materijalnoj sferi; fokus kod ovih je dakle duhovno ‘stanje i imanje’ samog čovjeka.
  3. Razmatrajući koliko te posljedice ili učinci odgovaraju Božanskoj SVRSI, procjenjujući dakle SVRHOVITOST onog što činimo ili jesmo u odnosu na CILJ koji je sam Bog tome odredio! Ovo pak mogu samo Duhom Božjim prosvijetljeni i vođeni, ‘božanstveni’ ljudi, oni naime imaju percepciju života iz i u odnosu na Božansku svrhu svega, te u odnosu na Bogom određeni Cilj oni mogu pravilno procijeniti sve ljudske namjere i nastojanja, tj. odrediti njihovu pravu kvalitetu i time da li su na ‘korist’ ili na ‘štetu’ za samog čovjeka ili ljude; oni i samo oni ‘sude sudom pravednim, a ne po vanjštini!(Ivan 7:24).

Ovo kasnije spomenuto (br. 3) se naziva ‘nadmoćan’, a ono prvo spomenuto (br. 1), ‘inferioran’ način razmišljanja, dok je pak međuodnos između ‘posljedice’ i ‘uzroka‘ i ‘Božanske svrhe’ moguće lako shvatiti na slijedeći način: Posljedice imaju svoj uzrok u čovjekovom odnosu prema Božanskoj svrsi u tom području, pa prema tome prema posljedicama, a poznavajući Božansku svrhu, mi možemo prilično lako zaključiti kakva je čovjekova duhovna kvaliteta, koja je onda uzrokom njegovog ‘stanja i imanja’ u svijetu! 🙂

Drugim riječima, što čovjek ČINI posljedica je njegove duhovne KVALITETE i time ima UZROK u njegovom duhovnom stupnju zrelosti, a njega procjenjujemo u odnosu na Božansku SVRHU ili CILJ kojeg je Sam Bog dao ili odredio nekome ili nečemu, ne prema našem razmišljanju ili htijenju ili požudama, kako na žalost mnogi čine što također samo po sebi puno govori o njihovom stupnju zrelosti i koliko su u stvari udaljeni od Božanstva i time NE-VJERNI!

***

E sad, sa svime ovime na pameti a sa pogledom na seksualno usmjerenje i PONAŠANJE LGB ljudi, najprije dakle treba ustvrditi…

Pišite nam...

Pišite nam slobodno ako imate spomenuti problem o kojem bi htjeli popričati, ili vam treba pomoć … a također i ako imate svjedočanstvo na temu tako da nam pomognete staviti Svjetlo Evanđelja na ‘svijećnjak’ da osvijetli što više tamu koja prevladava u svijetu!

SVJEDOČANSTVA

SEMINARI I PREDAVANJA NA TEMU

Evanđelje za LGB

Vaši komentari:

Priroda muškarca i žene... 'Od početka Stvaranja MUŠKO i ŽENSKO stvori ih!' (Marko 10:6)

'Od početka Stvaranja MUŠKO i ŽENSKO stvori ih!' (Marko 10:6)

Scroll to Top